Etelä-Pohjanmaan Golf ry säännöt | Ruuhikoskigolf

Ajan­kohtaista

Ajan­varaus

Kilpailut

Tapahtumat

Kauppa

Etelä-Pohjanmaan Golf ry säännötNIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan Golf ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin harrastamista ja sen tunnetuksi tekemistä ja tässä tarkoituksessa järjestää harjoituksia, koulutusta, kilpailuja, kokouksia ja muita tilaisuuksia. Yhdistysvoi toimintaansa varten omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa ravintola toimintaa ja välittää jäsenilleen peliin liittyviä tarvikkeita.

JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta kirjallisesta hakemuksesta jäseneksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsen siirtyy suostumuksensa mukaisesti aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden aikana, jolloin hän täyttää 22 vuotta.
Yhdistykseen voidaan kannatusjäseneksi valita yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö taisäätiö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, jonka se toteaa erityisen ansioituneeksi yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan yksi kunniapuheenjohtaja, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee johtokunnan esityksestä.Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka todetaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja ja sääntöjä vastaan, saa johtokunta erottaa yhdistyksestä. Johtokunta voi erottaa myös jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen tai syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
Erottamispäätöksen tekee johtokunta kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja neljä jäsentä. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Johtokunta ja Suomen Golfliitto ry voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla, jos jäsen urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Jäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun, jotka voivat olla erisuuruiset 3 §:ssä mainituille eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat jäsenmaksuista vapaat. Maksut on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun yhdistys on lähettänyt laskun jäsenmaksun suorittamiseksi.Myöhästyneille maksuille on suoritettava syyskokouksen vahvistama viivästymismaksu. Johtokuntavoi perustellusta syystä vapauttaa jäsenen liittymismaksun perimisestä silloin, kun sentarkoituksena on edesauttaa yhdistyksen jäsenhankintaa, golfin harrastamista ja sen tunnetuksi tekemistä.
Lisäksi johtokunta voi muodostaa perustellusta syystä jäsenetu paketteja, joiden tarkoituksena on edesauttaa yhdistyksen jäsenhankintaa, golfin harrastamista ja sen tunnetuksi tekemistä.

JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, kapteeni sekä vähintään viisi(5) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja kapteeni valitaan vuorovuosin kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että kunakinvuonna aina puolet on erovuorossa. Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilallevalitaan uusi jäsen yhdistyksen kokouksessa, eronneen toimikauden loppuajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.
Esityksen henkilövalinnoista tekee vaalivaliokunta, johon kuuluu kolme (3) syyskokouksen valitsemaa yhdistyksen aikuisjäsentä. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalivaliokunnan tulee olla yksimielinen esityksessään. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan esittelemiin ehdokkaisiin.
Johtokunta saa ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkausetunsa.
Johtokunta laatii yhdistykselle toimintasäännöt, jotka yhdistyksen kokous hyväksyy.

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessavarapuheenjohtajan kutsusta ja myös milloin vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä tekee siitä ehdotuksen. Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsenistä on läsnä. Johtokunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on jätettävä 15.maaliskuuta mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään 31. maaliskuuta. Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosi.


Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi: kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka- joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään silloin, kun varsinainen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta sitä vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä yllämainitussa järjestyksessä on tehty.
10§
Kokouskutsu seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sähköisellä jäsenkirjeellä jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja seuran internetsivuilla.
11§
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- valitaan kaksi äänten laskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus
Tämän lisäksi:
Kevätkokouksessa:
- esitetään edelliseltä vuodelta johtokunnan toimintakertomus, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille tai päätetään toimista, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattaa antaa aihetta
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka johtokunta on esittänyt tai joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus yhtä (1) kuukautta ennen kokousta sekä
Syyskokouksessa:
- valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kapteeni 6 §:n mukaisesti
- valitaan erovuorossa olevien ja kesken kauden eroavien jäsenten tilalle.
- valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
- vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
- vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksut sekä viivästymismaksu sääntöjen 5 §:nmukaisesti
- valitaan 6 §:ssä kerrotun vaalivaliokunnan jäsenet (kolme kappaletta) valmistelemaan seuraavan syyskokouksen henkilövalintoja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka johtokunta on esittänyt tai joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus yhtä (1) kuukautta ennen kokousta
12§
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi (1) ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestykset ovat avoimia. Jos kuitenkin vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kuitenkin vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

NIMEN KIRJOITTAMINEN
13§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin erikseen, kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai johtokunnan siihen erikseen oikeuttamat henkilöt yksin.
14§
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
15§
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
16§
Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.