Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Tiivistelmä

Etelä-Pohjanmaan Golf ry järjestää jäsenistölleen aktiivista golftoimintaa läpi kauden. Jäseniä seurassa on 1458 henkilöä.

Talviharjoittelumahdollisuudet ovat pääosin Ingolfissa sekä yksittäiset lyöntivuorot Wallsport- areenalla. Ingolfissa käytössä oleva Trackman-lyöntisimulaattori antaa enemmän harjoittelumahdollisuuksia sekä lisää harjoittelukapasiteettia. Oheisharjoituksia järjestetään alueen eri liikuntatiloissa. Juniori- ja aikuispelaajista muodostuvat harjoitteluryhmät ovat käynnistyneet marraskuussa ja vii-meiset alkutalven aikana. Junioreille järjestetään eri ryhmiä taito- ja tavoitetason mukaisesti. Edellisenä vuonna aloitetut Pro Training -ryhmät saavat jatkoa myös tulevalla golfkaudella. Golfopetuksesta vastaa golfkouluttaja Samuli Kivimäki ja erikseen nimettävät seuraohjaajat.

Kilpailutoimintaa jatketaan aktiivisena, kilpailumäärä on saadun palautteen perusteella sopivalla tasolla. Viikonloppuisin pelataan avoimia klubikilpailuja. Seuran arvokilpailuja ovat lyönti- ja reikäpelimestaruuskilpailut. Kilpailukalenterin rakentamisessa otetaan huomioon aiempien vuosien osan-ottajamääriä.

Junioreiden tuki -golfkisa, mahdollisesti 24h golf ja Green card -kurssit kuuluvat olennaisena osana kauden toimintaan kilpailujen ohella. Seuran järjestämiä tapahtumia on noin 100 kilpailut mukaan lukien.

Talous pysyy tasapainossa aktiivisella seurannalla ja budjettisuunnittelulla.
Kauden päättäjäiset pidetään syksyllä 2021.

SISÄLTÖ

Tiivistelmä
Seuratoiminta
Talous
Seuraorganisaatio
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Juniori- ja valmennustoimikunta
– Kilpagolf
– Urheilijasopimus
– Harrastegolf
– Pelitaitoharjoittelu kentällä
– Junioreiden edut pelikaudella
Mid-toimikunta
Naistoimikunta
Senioritoimikunta
Viestintä- ja markkinointitoimikunta
Harjoituspaikkatoimikunta
Yhteistyö

Seuratoiminta

Etelä-Pohjanmaan Golf ry on Seinäjokea ympäröivän talousalueen golfurheiluseura. Jäsenistön kotikenttänä on Ruuhikosken golfkenttä Nurmon Isokoskella. Jäseniä seurassa on 1458 (16.11.2020). Aikuisjäseniä on 1342, joista miehiä 1005 ja naisia 337. Junioreita on 116, joista poi-kia 92 ja tyttöjä 24. Seura on Suomen Golfliiton jäsenseura.

Seura järjestää jäsenistölleen harjoittelu- ja koulutusmahdollisuuksia, kilpailutoimintaa ja vastaa yhteistyössä golfkouluttajan kanssa pelaajapohjan kehittämisestä. Kilpailutoiminta jakaantuu tavoitteellisesti golfia harjoitteleviin (kilpagolf) ja seuran järjestämiin klubikilpailuihin.

Talous

Seuran taloustilanne pysyy vakaana aktiivisella seurannalla ja budjettisuunnittelulla. Talouden suunnittelussa otetaan huomioon vallitseva taloudellinen tilanne, mutta samalla uskotaan aktii-visten harrastajien määrän kasvuun. Talousarvio on laadittu oletuksella, että jäsenmäärä säilyy samansuuruisena ja yhteistyökumppanuudet jatkuvat samalla tasolla kuin aikaisempana toimin-tavuonna.

Trackman-laitteen laina on maksettu. Seura huolehtii Trackman-ohjelmistopäivityksistä, ja harjoi-tuspaikkatoimikunta pitää Trackman-tilan hyvässä kunnossa (mm. projektori, lyöntikangas).

Seuran johtokunta esittää toimintakauden 2021 jäsenmaksuiksi aikuisjäsenelle 98 euroa ja junio-rijäsenelle 35 euroa. Liittymismaksut ovat 130 ja 30 euroa (mutta niitä ei peritä). Jäsenmaksun viivästymismaksu on 0 euroa toimintavuonna 2021.

Seuraorganisaatio

Seuran organisaatio muodostuu luottamuselimistä, toiminnanjohtajasta ja tukiorganisaatiosta. Luottamuselimet koostuvat seuran johtokunnasta, kapteenistosta ja toimikunnista. Tukiorgani-saatioon kuuluvat mm. opetustoiminta ja kilpailujen tulospalvelu. Seuran säännöt määrittelevät johtokunnan ja toimikuntien koon ja päätehtävät. Seurassa järjestetään vuosittain kaksi yleisko-kousta.

Syyskokouksessa valitaan johtokunnan jäsenet. Puheenjohtaja ja kapteeni valitaan erikseen vuo-rovuosin. Johtokunta järjestäytyy keskenään ja toimikuntien puheenjohtajat tulevat johtokun-nasta. Johtokunnan alaisuudessa työskentelee seuran toiminnanjohtaja Jyri Sarvikas.

Seuran toimikuntia ovat
• Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
• Juniori- ja valmennustoimikunta
• Naistoimikunta
• Senioritoimikunta
• Mid-toimikunta
• Harjoituspaikkatoimikunta
• Viestintä- ja markkinointitoimikunta

Lisäksi puheenjohtajistolla, naisten ja miesten kapteeneilla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä on omat tehtävänsä seuran toiminnassa. Toiminnanjohtajan tehtävänä on hoitaa seuran ja jäsenten päivittäisiä asioita sekä johtaa ja toimeenpanna johtokunnan tekemiä päätöksiä.

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan tavoitteena on tarjota pelaajille kilpailukalenteri, joka palvelee mahdollisimman laajasti koko seuran jäsenistöä aloittelijoista kilpapelaajiin. Vuoden 2021 kilpai-lukalenterin ensimmäiset kilpailut ajoittuvat toukokuun puoleen väliin sääolosuhteiden vuoksi tehtyjen peruutusten ja siirtojen välttämiseksi.

Kalenteria laadittaessa muutokset aikaisempiin vuosiin tehdään edellisen vuoden pelaajamäärien ja kilpailuista saatujen palautteiden perusteella. Myös seuran jäsenten ja muiden toimikuntien toiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Vuodesta toiseen jatkuneet perinteiset kilpailut muodostavat kilpailukalenterin rungon.

Pelaajilta tulleen palautteen perusteella kilpailujen määrä alkaa olla sopivalla tasolla. Innokkaille kilpailijoille pystytään tarjoamaan riittävästi kilpailuja, mutta toisaalta kenttä pystytään pitämään reilusti auki myös muille pelaajille.

Kilpailukalenteri suunnitellaan tasapuolisesti omien jäsenten, avoimien ja sponsorilähtöisten kilpailujen suhteen ja suunnittelussa otetaan huomioon osakkaat sekä Golfliiton ja Pohjanmaan alueen muiden kenttien kilpailutoiminnan sijoittelu. Koko viikon kestävää viikkokilpailua ei 2020 vuonna ollut, mutta tutkitaan mahdollisuutta 2021 kaudelle. Kaupungin useat tapahtumat ote-taan jatkossakin huomioon suunnittelussa.

Kilpailullisesti kauden päätapahtumia ovat mestaruuskilpailut, joita ovat
• Lyöntipelimestaruuskilpailu (elokuun puoliväli)
• Reikäpelimestaruuskilpailu (koko kesän ajan alkaen heinäkuun alku ja finaali syyskuun puolivä-lissä)

Kilpailukalenterin julkistamisen yhteydessä ennen kilpailukauden avausta toimikunnille jaetaan lista täytettävistä tehtävistä seuran järjestämissä kilpailuissa 2019 mallin mukaan (optio):
– Naistoimikunta
– Senioritoimikunta
– Mid-toimikunta

Keväällä ennen kauden alkua kilpailutoimikunta järjestää tarvittaessa tiedotus- ja koulutustilai-suuden tulevan kesän kilpailunjohtajille ja tuomareille. Seuran tuomariston ja jäsenistön sääntöosaamista kehitetään koulutuksilla ja erilaisilla teematapahtumilla.

Kilpailutoimikunta ei enää vastaa seuran tasoituksista (WHS), mutta edelleen kannustaa jäseniä jättämään useammin tasoituksiin vaikuttavia tuloskortteja, koska uusi tasoitusjärjestelmä on to-dettu hyvin toimivaksi. Tavoitteena on jäsenistön tasoitusten kehittyminen. Toimikunta kuitenkin tarkkailee, että jäsenet pelaavat oman pelitaitonsa mukaisilla tasoituksilla ja puuttuu tarvittaessa omasta aloitteestaan jäsenen tasoituksen tarkastamiseen.

Juniori- ja valmennustoimikunta

Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n juniori- ja valmennustoimikunnan tehtävänä on huolehtia alle 21-vuotiaiden juniorijäsenten ja aikuisten kilpapelaajien harjoittelusta, pelaamisesta ja kilpailemi-sesta. Seurassa junioreita tuetaan harrastamaan golfia niin harrastemielessä kuin kilpalajina. Ju-nioriryhmät muodostetaan taitotason mukaan sekä järjestetään talvi- ja kesäkaudella viikoittain laji- ja oheisharjoittelua seuran golfkouluttajan ja seuraohjaajien johdolla. Kesällä harjoitellaan Ruuhikoskella ja talvella Ingolfissa. Trackman-lyöntisimulaattori vahvistaa ja tukee kehittyneim-pien pelaajien harjoittelua.

Seuralla on Suomen Golfliiton junioritoiminnan laatumerkki. Juniori- ja valmennustoimikunta toteuttavat 2021 ”pelaajakyselyn”, kaikille juniori-ikäiselle ja heidän vanhemmille. Kyselyn tarkoi-tuksena on saada palautetta mahdollisimman laajasti harjoittelusta, pelaamisesta ja kilpailemi-sesta.

Talvikaudella on käytettävissä salitilaa Pruukin koululla, jossa toteutetaan fysiikkaharjoittelua. Fysiikkavalmennusta kehitetään lajia tukevaksi huomioiden kehon kokonaisvaltainen (tasapuoli-nen) kehittyminen ja oikeanlainen harjoittelu. Fysiikka-, koordinaatio- ja liikkuvuustestit järjeste-tään kilpajunioreille syksyllä ja keväällä, pohjana käytetään Suomen Golfliiton taitotestiä.
Seurassa lapsi- ja nuorisovalmennusta kehitetään edelleen. Uusien junioreiden harjoittelun aloit-tamiskynnystä madalletaan lainaamalla seuran välineitä ohjattuun harjoitteluun osallistuville. Osallistutaan koulu- ja perheliikuntatapahtumiin. Keväällä / kesällä koululaisille ja eri urheiluseu-rojen juniorijäsenille järjestettävät lajiin tutustumiset sekä juniorigolf tukevat toimintaa ja ovat tärkeitä lajin esittelyfoorumeita. EPG ry:n ja koulujen välistä yhteistyötä jatketaan Draivia kou-luun -konseptin kautta lainaten välineitä niitä tarvitseville.

Junioriryhmissä mukana olevilla junioreilla on mahdollisuus suorittaa ryhmissä green card. Näissä harjoituksissa valmentajina toimivat golfkouluttaja ja seuraohjaajat. Lisäksi mahdollistetaan ke-säajalla starttiryhmien puitteissa lapselle / nuorelle mahdollisuus tulla kokeilemaan 2-3 kertaa ilmaiseksi lajia ryhmäharjoituksiin. Kesällä tarjotaan mahdollisuus säännöllisiin lähipeliharjoituk-siin (”lähipelirastit”), joiden toteutuksesta vastaavat vanhemmat kilpajuniorit tai kilpapelaajat.

Juniori- ja valmennustoimikunta yhdessä golfkouluttajan ja seuraohjaajien kanssa vastaavat val-mennuksesta ja sen kehittämisestä seurassa. Tavoitteena on kehittää valmennustoiminta suunni-telmalliseksi ympäri vuoden toteutettavaksi toiminnaksi.

Tavoitteena on saada toimintaan mukaan eri-ikäisiä ja eri tasoille pyrkiviä pelaajia. Uusien val-mentajien ja seuraohjaajien kouluttamista jatketaan junioritoiminnan tarpeisiin ja siihen kannus-tetaan seuran puolelta. Toimikunta organisoi seuran talviharjoitteluvuorot Ingolfissa jäsenistön ja valmennusryhmien käyttöön mahdollisimman tehokkaasti sekä pitää talviharjoitteluvuoroista seurantaa.

Mid-toimikunta

MID-toimintaan voivat osallistua EPG ry:n jäsenet, jotka täyttävät pelivuoden aikana 30 vuotta tai ovat täyttäneet 30 vuotta jo aiemmin. Toimikunta valitsee keskuudestaan MID-kapteenin, pu-heenjohtajan sekä muut tarvittavat vastuuhenkilöt. Toimikunta toimii yhteistyös-sä Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n ja EPG ry:n kanssa.

Talvikauden aikana MID-toimikunta järjestää erilaisia tapahtumia jäsenistölleen. Kesän aikana toimikunta järjestää MID-ikäisille kilpailutoimintaa ja pelimatkoja muille kentille. Kesän 2021 aikana pelataan MID-cupia, johon kuuluu osakilpailuja Ruuhikoskella ja muilla kentillä. Ke-sällä järjestetään MID-ikäisille muutaman päivän mittainen pelimatka.

Toimikunnan tehtävänä on luoda golfharrastuksen ympärille nykyaikainen, rento ja sosiaalinen ilmapiiri, jossa pelaajat viihtyvät pelitasostaan riippumatta. Golfin vasta aloittaneet pyritään saamaan toimintaan mukaan heti alusta lähtien. Tavoitteena on myös elävöittää Ruuhikosken klubitoimintaa erilaisin tapahtumin ja tempauksin. Toiminnassa ei kuitenkaan unohdeta golfin kolmea peruselementtiä: kilpailua, etikettiä ja sääntöjä.

Naistoimikunta

Kauden tavoitteena on saada uusia pelaajia osallistumaan naistoimikunnan järjestämiin tapah-tumiin sekä kehittää klubin viihtyvyyttä yhdessä seuran ja golfravintoloitsijan kanssa. Tähän sisäl-tyy erilaisten tapahtumien järjestämistä jäsenistölle tai organisointia yhteistyötahojen kanssa. Kevätkaudella järjestetään naisille yhteinen illanvietto, aihe on vielä avoin.

Ingolfiin järjestetään aloittelijoille opastettuja tutustumisiltoja. Kevään/kesän aikana pyritään järjestämään uusille tulokkaille myös golfklinikoita. Otamme uusiin green cardin suorittaneisiin naisiin yhteyttä innostaaksemme heitä pelaamiseen ja tapahtumiimme. Pyrimme järjestämään yhden peli-illan aloitteleville golfareille.

Kauden avajaistapahtumassa kerrotaan tulevan kauden ohjelmasta. Sen jälkeen pelataan 9-reikäinen kisa. Osallistutaan seuran lyönti- ja reikäpelimestaruuskisoihin. Solheim Kuppi järjeste-tään kanta-Seinäjoen ja muun maakunnan välillä. Naiset Haastaa -kisa toteutetaan vuonna 2021.

Viikkokisa- ja peli-illat ovat torstai-iltaisin vuoroin 1-tiiltä ja 10-tiiltä. Lähdöt alkavat klo 17.00 mahdollisuus aamulähtöihin vuoro- tai iltatyöläisille klo 8.00-8.30. Erikoiskilpailuja järjestetään silloin tällöin viikkokisojen yhteydessä. Birdie-puuhun voi jokainen birdien tehnyt laittaa merkin-nän ja osallistujien kesken arvotaan palkintoja päättäjäisissä.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjanmaan alueen seurojen yhteisiin tapahtumiin ja muihin alueen kisoihin. Osallistutaan mahdollisesti järjestettävään Easy Start Up -kisaan, jossa kortiton voi putata greeneillä sekä Junnujen tuki -kisaan, jonka tuotto menee juniorityön hyväksi.

Yhteistyötä tehdään Kuortane Golfin naisten kanssa joukkuepelikisassa, vuorossa on kuorta-nelaisten vierailu kentällämme. Yhteistyötä kehitetään myös Midien kanssa. Pyrimme vieraile-maan ainakin yhdellä vieraskentällä kevään tai syksyn aikana. Naisten sunnuntaina järjestetään kilpailu tai lähdetään porukalla vieraskentälle.

Pelikausi päättyy syysfinaaliin syyskuussa. Kauden päättäjäisilta pidetään lokakuulla, tilaisuudes-sa jaetaan viikkokisojen palkinnot ja palkitaan seuramme menestyneitä naisgolffareita.

Senioritoimikunta

Järjestäytyminen:
Senioritoimikunta tekee toimintavuoden alussa selkeän työn- / vastuualuejaon ja sitouttaa toimi-kunnan jäsenet oman sektorinsa hoitamiseen. Oleellisia vastuualueita ovat tiedotus, tilastointi, talous, palkinnot, talkootoiminta, kilpailutoiminta, harjoittelutoiminta ja yhteydenpito Pohjan-maa alueen golfseuroihin sekä Suomen Golfseniorit ry:n.

Kilpailutoiminta:
Viikkokisaohjelmaan tulee 15 kilpailua. Sarjoina on miehille valinnainen lyöntipeli- tai piste-bogikilpailu ja naisille pistebogikilpailu.
Harkittavaksi tulee yli 70-vuotiaille suunnattu valinnaissarja 9-reikäisenä 47-tiiltä pelattavana.
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan kaikissa sarjoissa 2-päiväisenä.
Reikäpeliliigan asemaa tarkastellaan uudelleen, ja toteutuksen ehtona on riittävä kilpailijamäärä.
Senioriseuraotteluja käydään kolme. EPG / VaG Ruuhikoskella, EPG / VaG / KoG Kokkolassa ja EPG / Botnia Golf / KuGo Kuortaneella.
Osallistutaan aktiivisesti kolmeen aluetour-kilpailuun sekä SM- ja muihin arvokisoihin.
Kilpailutoiminnasta aiheutuvat kilpailukulut ja niiden korvausperusteet tarkennetaan ja tiedote-taan pelaajille riittävän aikaisin ennen kauden alkua.
Toimikunta pyrkii vastaamaan toiveisiin kauden aikana toteutettavista erikoiskilpailuista mm. aktivoimalla alueellista senioritapahtumaa tai muokkaamalla kevät- ja syysmatkojen kilpailujen toteutusmallia erilaiseksi.
Vuoden nais- ja miesseniorikilpailun huomiota ja arvostusta nostetaan siten, että se koettaisiin vuoden pääkilpailuksi. Tällä pyritään samalla aktivoimaan pelaajia osallistumaan runsaslukui-semmin seuran lyöntipelimestaruuskilpailuihin.

Matkat:
Senioritoimikunta järjestää kevätmatkan ja syysmatkan talvella päätettäviin kohteisiin. Perintei-nen kevätmatka Baltiaan korvataan kotimaan kohteella, jos korona-tilanne tällöin vielä rajoittaa matkustamista.
Seuraotteluihin ja aluetour-kilpailuihin järjestetään yhteiset bussikuljetukset.
Harjoittelu:
Toimikunta organisoi talvikaudella tapahtuvan pro-training ryhmäopetuksen yhdessä seuran golfkouluttajan kanssa.
WallSport-harjoitusvuorot aloitetaan tammikuun loppupuolella.
Talous:
Senioritoimikunnan budjetoidut toimintavarat kanavoidaan palkintojen ohella ensisijaisesti koh-teisiin, joissa ne ovat kaikille jäsenille tasa-arvoisesti saavutettavissa ja kohteisiin, jotka palvele-vat parhaiten seuran näkyvää kilpailutoimintaa ja menestystä. (Seuraottelut, aluetourit, harjoit-telu ja arvokisat)
Tiedotustoiminta:
Tiedotuskanavina toimii vuosikirja, Ruuhikoskigolfin nettisivut ja infotaulu sekä pelaajille lähetet-tävät tekstiviestit.
Tärkeiden toimintaa ohjaavien tietojen perille saattamiseen infotaulun käyttöä tehostetaan.
Seniorit pidetään ajan tasalla Suomen Seniorigolfliiton toiminnasta, sekä eritysesti aktivoidaan ”nuorempia” seniorien ikäluokkia liittymään SGS:n jäseniksi ja tulemaan kilpailutoimintaan mu-kaan.
Talkootoiminta:
Seniorit tulevat osallistumaan aktiivisesti kentän hoitoon ja kilpailuihin liittyvään talkootoimin-taan.

Viestintä- ja markkinointitoimikunta

Jäsenet ja järjestäytyminen:
Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu toimikuntaan perinteisen jäsenmallin lisäksi jäseniksi aktiivisesti pelaavia nuoria henkilöitä, joilla on osaamista ja tahtoa käyttää some-viestintää seuramarkkinoinnin apuna.
Toimikunta tekee tammikuussa selkeän vastuunjako- ja toteutussuunnitelman markkinoinnin toimenpiteistä.
Sisäinen tiedotus:
Vuosikirja: Toimikunnan vastuualueeseen kuuluvan vuosikirjan sisällön koostamiseen ja julkaisuun nimetään yksi vastuuhenkilö, jonka koneella on kaikki vuosikirjan aineistot johdonmukaisessa esitysmuodossa.
Vuosikirjan aineisto on oltava valmiina maaliskuun loppuun mennessä.
Sisältö on samalla seuran toimintakertomus, jolloin toimintakertomusta ei erikseen tarvitse tehdä. Julkaisu on oltava jakelussa kevätvuosikokoukseen mennessä. (Huhtikuun puoliväli). Julkaisumuodosta päättää johtokunta.
Swingi: Swingin osalta tutkitaan mahdollisuutta / tarvetta / resursseja muuttaa Swingi erilliseksi jatkuvasti päivittyväksi verkkolehdeksi. Julkaisuun pyydetään kirjoituksia myös tiedotustoimikunnan ulkopuolisilta henkilöiltä.
Ruuhikosken www-sivut: Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa sivuston valikkorakennetta siten, että sivuston avautuessa valikko tulee sivun vasempaan reunaan ja näyttää suoraan oleelliset valikkotiedot nykyistä huomattavasti runsaampana. (Vertaa golfliiton sivustoon).
Markkinointi ja ulkoinen viestintä:
Uusien jäsenten hankinnassa avainasemassa on green card -kurssilaisten saaminen seuran jäseniksi. Seura tarjoaa / järjestää pron tueksi jälkimarkkinoinnin apua hyväksi koetussa muodossa.
Pron resurssien mukaan jatketaan räätälöidyillä tutustumisilla golfin markkinointia työ- ja opiskelijayhteisöille.
Haastevideot: Tavoitellaan minimissään kahta YouTube jakeluun menevää haasteottelua mallilla:
”Salibandypelaaja vs. golffari”. Toteutuksesta vastaavat nuoremman polven toimikunnan jäsenet.
Yhteistyö golfyhtiön kanssa: Seuran ja golfyhtiön intressit ovat yhtenevät. Lajin ja golf-osakkuuden markkinointia tehdään eri tapahtumissa molempia hyödyttävällä tavalla.

Harjoituspaikkatoimikunta

Huolehtii ja vastaa jäsenistön käytössä olevan Ingolf-kiinteistön hoidosta, yleisen siisteyden yllä-pidosta ja tilojen kehittämisestä.

Toimikunnan tehtävänä on seurata Ingolfin käyttökustannuksia aktiivisesti. Ingolfin ylläpitotoi-menpiteiden suunnittelu ja mahdollinen toteuttaminen tavoitteena käyttökustannusten alenta-minen, kiinteistön arvon säilyttäminen ja viihtyvyyden parantaminen Ingolfin lyöntiverkkojen korjaus ja uusiminen tarvittaessa sekä harjoituspaikkatoimikunnan vuosikellon mukaisten tehtä-vien hoitaminen.

Harjoituspaikkatoimikunta organisoi seuran talviharjoitteluvuorot Ingolfissa jäsenistön ja val-mennusryhmien käyttöön. Harjoitusryhmien vuorot talviajaksi laaditaan yhdessä juniori- ja val-mennustoimikunnan kanssa siten, että harjoitusryhmien harjoittelu on mahdollisimman tehokas-ta. Huomioon otetaan myös seuran muut jäsenet niin, että myös heillä on mahdollisuus varata harjoitteluaikoja InGolfista. Talviharjoittelua varten varattu lauantaille vuoro Seinäjoelta Pruukin yhtenäiskoulun liikuntasalista.

Järjestetään avoimet ovet Ingolfissa, esitellään talviharjoittelumahdollisuutta ja aktivoidaan jä-senistöä käyttämään Ingolfia.

Kesäksi neuvotellaan Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n kanssa kentällä olevien harjoituspaikkojen (rangen ja PAR3) käytöstä seuran jäsenien osalta. Tällöin voidaan varmistua siitä, että harjoitus-ryhmien harjoitusajat ovat kaikkien tiedossa.

Trackman-simulaattorin kesäajan käytön suunnittelu ja toteutus Ruuhikosken range-alueella seu-ran jäsenistön kesäharjoittelumahdollisuuden parantamiseksi.

Ingolf-käyttäjien määrä on kasvanut viime vuosina, minkä vuoksi harjoituspaikkatoimikunta sel-vittää kustannusarvion Ingolf-hallin mahdollisesta laajennuksesta.

Yhteistyö

Antti Peltoniemi toimii kansainvälisen golfliiton hallituksessa (International Golf Federation IGF, administrative committee) 2021–2022.
EPG Ry osallistuu Suomen Golfliiton Pohjanmaan piirin kevätkokoukseen ja syyskokoukseen 2021.

Foorumi ›
JAA ARTIKKELI