fbpx
Toimintasäännöt

Toimintasäännöt

Toimintasäännöt

Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n toimintasäännöt
(hyväksytty EPG Ry:n syyskokouksessa 27.11.2020)

1. Johtokunta

Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja, kapteeni ja vähintään viisi (5) jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Johtokunta muodostaa seuraavat toimikunnat:

– harjoituspaikkatoimikunta
– kilpailu- ja tasoitustoimikunta
– juniori- ja valmennustoimikunta
– naistoimikunta
– senioritoimikunta
– viestintä- ja markkinointitoimikunta
– mid-toimikunta
– kurinpitojaosto

Seuran tehokkaan johtamisen ja toimikuntien yhteistyön takaamiseksi on eduksi, että toimikunnista on edustus johtokunnassa.
Jokainen toimikunta laatii toimintasuunnitelman, talousarvioehdotuksen ja toimintakertomuksen johtokunnalle. Toimikunnan puheenjohtaja tekee johtokunnalle ehdotuksen toimikunnan kokoonpanosta. Jokainen toimikunta pitää pöytäkirjaa kokouksistaan ja toiminnastaan. Pöytäkirja toimitetaan toimikunnan jäsenille, yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille ja kapteenille. Sama henkilö saa olla jäsenenä enintään kahdessa toimikunnassa.

Kukin toimikunta:
– huolehtii vastuualueeseensa kuuluvien toimintojen asianmukaisen hoidon edellyttämän koulutuksen järjestämisestä
– laatii itselleen luettelon vuosittain toistuvista asioista ja
– hoitaa yhteydenpidon Suomen Golfliittoon vastuualuettaan koskevissa asioissa.

2. Toimihenkilöiden ja toimikuntien toimenkuvaukset

2.1. Puheenjohtaja
– johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja valvoo johtokunnan työtä
– esittelee johtokunnan ehdotukset seuran vuosikokoukselle
– edustaa seuraa tarvittaessa eri tilaisuuksissa
– jakaa palkinnot tärkeimmissä kilpailuissa ja pelikauden päättäjäisissä
– muodostaa varapuheenjohtajan ja kapteenin kanssa jaoston, joka toimeenpanee kurinpidolliset päätökset
– pyrkii toiminnallaan kaikin tavoin edistämään seuran toimintaa
– edustaa seuraa Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:öön päin
– toimii tarvittaessa johtokunnan edustajana seuran ja vakinaisen henkilökunnan välisissä asioissa
– valvoo rahastonhoitajan työtä sekä laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa toimikuntien talousarvioehdotukseen nojautuen seuran talousarvioehdotuksen
– valvoo seuran toiminnanjohtajan ja muun henkilökunnan työtä ja
– osallistuu tarvittaessa toimikuntien kokouksiin

2.2 Kapteeni
Kapteenin tehtävät ovat yleisluontoiset. Kapteenilla on oikeus osallistua kaikkien toimikuntien kokouksiin. Golfin sääntöjen noudattaminen seurassa on kapteenin vastuulla.
Kapteeni:
– ylläpitää seurahenkeä etenkin helpottamalla uusien jäsenten osallistumista pelaamiseen ja seuratoimintaan
– vastaa virallisten seuraottelujen järjestelyistä
– vastaa seuran edustusjoukkueiden valinnasta ja osallistumisesta ulkopuolisiin kilpailuihin yhdessä juniori- ja valmennustoimikunnan kanssa
– osallistuu merkittävimpien kilpailujen järjestelyyn
– vastaa yhdessä kenttäjaoksen kanssa tuloskortteihin tulevien kenttää koskevien tietojen hankinnasta ja paikkansapitävyydestä
– valvoo kentän merkintöjen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta säännöllisin tarkastuksin
– valvoo sääntöjen noudattamista
– vastaa sääntö- ja etikettikoulutuksesta yhdessä Ruuhikosken pron kanssa
– muodostaa yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa jaoston, joka toimeenpanee kurinpidolliset päätökset ja
– hoitaa muut johtokunnan kapteenille osoittamat tehtävät

2.3 Varapuheenjohtaja

– puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii puheenjohtajan tehtävistä
– muodostaa yhdessä puheenjohtajan ja kapteenin kanssa jaoston, joka toimeenpanee kurinpidolliset päätökset
– voi toimia toimikunnan puheenjohtajana

2.4 Sihteeri

– valmistelee johtokunnan kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa
– vastaa kokouspöytäkirjojen laadinnasta
– on tarvittaessa mukana toimikuntien työssä
– hoitaa muut johtokunnan sihteerille osoittamat tehtävät

2.5 Rahastonhoitaja

– rahastonhoitajaksi kutsutaan toiminnanjohtaja
– laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa toimikuntien talousarvioehdotuksiin nojautuen seuran talousarvioehdotuksen
– laatii johtokunnan ehdotuksen liittymis- ja vuosimaksuksi esitettäväksi vuosikokoukselle
– hoitaa laskutuksen ja reskontran
– vastaa tilinpäätöksen valmistumisesta
– vastaa veroilmoituksesta
– pitää yhteyttä tilitoimistoon
– pitää johtokunnan ja sihteerin jatkuvasti selvillä seuran maksukykyisyydestä ja taloudellisesta asemasta
– seuraa toimikuntien raha-asioiden hoitoa
– ylläpitää jäsenrekisteriä
– ylläpitää kalustoluetteloa, joka inventoidaan yhden (1) kerran vuodessa
– vastaa Ingolfin avainrekisterin ylläpidosta, bägikaappien vuokrauksesta ja näiden laskutuksesta
– esittelee jäsenanomukset johtokunnalle
– pitää yhteyttä Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:öön kilpailumaksuja koskevissa asioissa
– hoitaa muut johtokunnan rahastonhoitajalle osoittamat tehtävät

2.6 Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä seuran johtokunnan kokouksissa, ja hänellä on puheoikeus. Kunniapuheenjohtajalla ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon.

3. Toimikunnat

3.1 Harjoituspaikkatoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2–5 jäsentä.
Toimikunta:
– vastaa seuran omistuksessa olevan Ingolfin tilojen- ja kiinteistönhoidosta
– huolehtii seuran harjoitusvuorojen organisoinnista Ingolfissa ja muissa seuran harjoituspaikoissa
– neuvottelee ja sopii Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n kanssa Ruuhikosken harjoituspaikkojen käytöstä seuran osalta
– laatii aikataulut yhdessä juniori- ja valmennustoimikunnan kanssa siitä, miten Ingolfia ja muita seuran harjoitusvuoroja käytetään
– vastaa Trackmanin harjoitusvuorojen seurannasta ja välittää tiedot laskutukseen
– määrittelee seuran harjoitusvuorojen jakoperusteet

3.2 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi 3–5 jäsentä.
Toimikunta:
– vastaa omalla kentällä tapahtuvasta kilpailutoiminnasta (pois lukien yritys- ja kutsukisat)
– laatii kilpailuohjelmaehdotuksen johtokunnan hyväksyttäväksi
– vastaa kilpailujen toteutumisesta ja käytännön järjestelyistä yhteistyössä Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n kanssa
– hankkii kilpailuihin palkinnot, mahdollisesti yhdessä Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n edustajan kanssa
– laatii kilpailuista tiedotusluonnokset ennen kilpailua
– laatii ehdotukset palkinnoista johtokunnan hyväksyttäväksi tärkeimpien kilpailujen osalta
– valitsee kilpailuihin kilpailujen johtajat, jotka yhdessä caddiemastereiden kanssa hoitavat kilpailujen arvonnat, tulospalvelun sekä palkintojen jakamisen
– ilmoittaa kussakin kilpailussa tarpeelliset paikallissäännöt
– ratkaisee sääntötulkinnat
– valvoo golfsääntöjen noudattamista seuran järjestämissä kilpailuissa
– julkaisee Suomen Golfliiton laatimia sääntöjä, yleisiä kilpailumääräyksiä ja sääntöjä jäsenistölle
– vastaa kilpailusääntöjen laatimisesta
– ylläpitää seuran tasoitusrekisteriä ja pitää sen ajan tasalla. NexGolf antaa seuran jäsenelle mahdollisuuden kieltää tasoituksensa julkistamisen tasoitusrekisterissä.
– seuraa, että jäsenet noudattavat tasoituksen muuttumiseen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta omilla ja vierailla kentillä tehdyistä tuloksista
– edistää jäsenistön tasoitussääntöjen tuntemusta

3.3 Juniori- ja valmennustoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan ja mahdollisen juniorikapteenin lisäksi 3–8 jäsentä.
Toimikunta:
– laatii pitkän aikavälin suunnitelman juniori- ja valmennustoiminnasta ja ylläpitää sitä
– laatii suunnitelman tulevan vuoden valmennus- ja junioritoiminnasta
– johtaa seuran valmennus- ja junioritoimintaa
– opastaa junioreita oikeaan käyttäytymiseen kentällä ja muissa seuran tiloissa
– valmistelee esityksen vapaista pelioikeuksista
– seuraa Golfliiton suosituksia juniori- ja valmennustoiminnasta sekä kulukorvauksista, ja vastaa niiden noudattamisesta seuran edun mukaisesti
– vastaa seuran valmennustilaisuuksien järjestämisestä ja
– vastaa seuran edustusjoukkueiden valinnasta ja osallistumisesta ulkopuolisiin kilpailuihin yhdessä seuran kapteenin kanssa
– valitsee juniorikapteenin vuodeksi kerrallaan

3.4 Naistoimikunta

Johtokuntaan kuuluu toimikunnan puheenjohtaja tai naiskapteeni. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan ja naiskapteenin lisäksi 2–5 jäsentä.
Toimikunta:
– edistää naisten peli- ja kilpailutoimintaa yhteistyössä kilpailu- ja tasoitustoimikunnan kanssa
– kannustaa naisjunioreiden pelitoimintaa sekä rohkaisee uusia tulokkaita ja
– osallistuu seuran yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin
– valitsee keskuudestaan naiskapteenin

3.5 Senioritoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan ja seniorikapteenin lisäksi 4–6 jäsentä.
Senioreihin on oikeutettu kuulumaan EPG:n jäsen, joka pelivuoden aikana täyttää 50 vuotta.
Toimikunta:
– kehittää seniorigolfia kilpa- ja kuntourheiluna
– saattaa seniori-ikäiset seuran jäsenet aktiivisesti mukaan seuran toimintaan
– huolehtii seniorien seuraottelujen järjestämisestä ja
– toimii yhdyssiteenä oman ja muiden seurojen senioritoimikuntien välillä
– valitsee keskuudestaan seniorikapteenin
– vastaa seniorien Wallsport-vuoron varaamisesta ja järjestelyistä.

3.6 Mid-toimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi vähintään 3 jäsentä.
Toimikunta:
– vastaa omien Mid-matkojen järjestämisestä
– toimii yhteistyössä seuran ja yhtiön kanssa
– valitsee keskuudestaan Mid-kapteenin
– Mideihin on oikeutettu kuulumaan EPG:n jäsen, joka pelivuoden aikana on täyttänyt vähintään 30 vuotta.

3.7 Viestintä- ja markkinointitoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii viestintä- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi 3–8 jäsentä.
Toimikuntaan valitaan jäseniä sekä Etelä-Pohjanmaan golf ry:n että Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n aktiivitoimijoista sekä kulloinkin Ruuhikoskella toimiva Pro, toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja ja klubiravintoloitsija.
Toimikunta:
– toteuttaa Ruuhikosken golfyhteisön viestintää ja markkinointia Ruuhikoski-strategian linjausten mukaisesti
– suunnittelee ja toteuttaa vuosittain Ruuhikosken golfyhteisön viestintä- ja markkinointiohjelman
– toimii tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n johtokunnan, sen toimikuntien ja Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n hallituksen kanssa
– huolehtii Ruuhikosken golfyhteisön aktiivisesta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista
– koordinoi seuran tiedottamista Ruuhikosken nettisivuilla
– toimittaa seuran vuosikirjan

3.8 Kurinpitojaosto

Jaoston puheenjohtajana toimii seuran kapteeni sekä jäseninä seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Jaosto toimeenpanee seuraavat kurinpidolliset päätökset:
– kirjallinen huomautus tai varoitus
– kilpailukielto
– pelikielto
– toimitsijakielto ja
– mikäli edellä mainitut rangaistukset eivät tuo toivottavaa muutosta jäsenen käyttäytymiseen, jaosto on velvollinen viemään ko. asian johtokunnan käsiteltäväksi.
Kurinpitojaosto päättää langettamiensa sanktioiden tiedottamisesta jäsenistölle

Foorumi ›