Toimintasäännöt

Toimintasäännöt

Toimintasäännöt

Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n toimintasäännöt
(hyväksytty EPG Ry:n syyskokouksessa 12.12.2015)

1. Johtokunta

Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja, kapteeni ja kahdeksan(8) jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Johtokunta muodostaa seuraavat toimikunnat:

– harjoituspaikkatoimikunta
– kilpailu- ja tasoitustoimikunta
– juniori- ja valmennustoimikunta
– naistoimikunta
– senioritoimikunta
– viestintä- ja markkinointitoimikunta
– mid- toimikunta
– kurinpitojaosto

Seuran tehokkaan johtamisen ja toimikuntien yhteistyön takaamiseksi on eduksi, että toimikunnista on edustus johtokunnassa.
Jokainen toimikunta laatii toimintasuunnitelman, talousarvioehdotuksen ja toimintakertomuksen johtokunnalle. Toimikunnan puheenjohtaja tekee johtokunnalle ehdotuksen toimikunnan kokoonpanosta. Jokainen toimikunta pitää pöytäkirjaa kokouksistaan ja toiminnastaan. Pöytäkirja toimitetaan toimikunnan jäsenille, yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille ja kapteenille. Sama henkilö saa olla jäsenenä enintään kahdessa toimikunnassa.

Kukin toimikunta:
– huolehtii vastuualueeseensa kuuluvien toimintojen asianmukaisen hoidon edellyttämän koulutuksen järjestämisestä
– laatii itselleen luettelon vuosittain toistuvista asioista ja
– hoitaa yhteydenpidon Suomen Golfliittoon vastuualuettaan koskevissa asioissa.

2. Toimihenkilöiden ja toimikuntien toimenkuvaukset

2.1. Puheenjohtaja
– johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja valvoo johtokunnan työtä
– esittelee johtokunnan ehdotukset seuran vuosikokoukselle
– edustaa seuraa tarvittaessa eri tilaisuuksissa
– jakaa palkinnot tärkeimmissä kilpailuissa ja pelikauden päättäjäisissä
– muodostaa varapuheenjohtajan ja kapteenin kanssa jaoston, joka toimeenpanee kurinpidolliset päätökset
– pyrkii toiminnallaan kaikin tavoin edistämään seuran toimintaa
– edustaa seuraa Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy:öön päin
– toimii tarvittaessa johtokunnan edustajana seuran ja vakinaisen henkilökunnan välisissä asioissa
– valvoo rahastonhoitajan työtä sekä laatii yhdessä rahastonhoitajan kanssa toimikuntien talousarvioehdotukseen nojautuen seuran talousarvioehdotuksen
– valvoo seuran toiminnanjohtajan ja muun henkilökunnan työtä ja
– osallistuu tarvittaessa toimikuntien kokouksiin

2.2 Kapteeni
Kapteenin tehtävät ovat yleisluontoiset. Kapteenilla on oikeus osallistua kaikkien toimikuntien kokouksiin. Golfin sääntöjen noudattaminen seurassa on kapteenin vastuulla.
Kapteeni:
– ylläpitää seurahenkeä etenkin helpottamalla uusien jäsenten osallistumista pelaamiseen ja seuratoimintaan
– vastaa virallisten seuraottelujen järjestelyistä
– vastaa seuran edustusjoukkueiden valinnasta ja osallistumisesta ulkopuolisiin kilpailuihin yhdessä juniori- ja valmennustoimikunnan kanssa
– osallistuu merkittävimpien kilpailujen järjestelyyn
– vastaa yhdessä kenttäjaoksen kanssa tuloskortteihin tulevien kenttää koskevien tietojen hankinnasta ja paikkansapitävyydestä
– valvoo kentän merkintöjen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta säännöllisin tarkastuksin
– valvoo sääntöjen noudattamista
– vastaa sääntö- ja etikettikoulutuksesta yhdessä Ruuhikosken pron kanssa
– muodostaa yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa jaoston, joka toimeenpanee kurinpidolliset päätökset ja
– hoitaa muut johtokunnan kapteenille osoittamat tehtävät sekä järjestää muuta harrastustoimintaa

2.3 Varapuheenjohtaja

– puheenjohtajan ollessa estyneenä huolehtii puheenjohtajan tehtävistä
– muodostaa yhdessä puheenjohtajan ja kapteenin kanssa jaoston, joka toimeenpanee kurinpidolliset päätökset
– voi toimia toimikunnan puheenjohtajana

2.4 Sihteeri

– valmistelee johtokunnan kokoukset
– vastaa kokouspöytäkirjojen laadinnasta
– on tarvittaessa mukana toimikuntien työssä
– pitää yhteyttä Suomen Golfliittoon
– seuraa kirjeenvaihtoa
– valmistelee jäsenanomukset johtokunnan päätettäväksi yhdessä rahastonhoitajan kanssa
– hoitaa muut johtokunnan sihteerille osoittamat tehtävät

2.5 Rahastonhoitaja

– laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa toimikuntien talousarvioehdotuksiin nojautuen seuran talousarvioehdotuksen
– laatii johtokunnan ehdotuksen liittymis- ja vuosimaksuksi esitettäväksi vuosikokoukselle
– hoitaa laskutuksen ja reskontran
– vastaa tilinpäätöksen valmistumisesta
– vastaa veroilmoituksesta
– pitää yhteyttä tilitoimistoon
– pitää johtokunnan, seuran toiminnanjohtajan ja sihteerin jatkuvasti selvillä seuran maksukykyisyydestä ja taloudellisesta asemasta
– valvoo toimikuntien ja seuran toiminnanjohtajan pankki-, palkka- ym. raha-asioiden hoitoa
– ylläpitää jäsenrekisteriä
– ylläpitää kalustoluetteloa, joka inventoidaan yhden (1) kerran vuodessa
– valmistelee jäsenanomukset yhdessä sihteerin kanssa
– pitää yhteyttä E-P:n Golfkeskus Oy:öön kilpailumaksuja koskevissa asioissa
– hoitaa Suomen Golfliiton jäsenkorttien luovutuksen jäsenille ja
– hoitaa muut johtokunnan rahastonhoitajalle osoittamat tehtävät

2.6 Kunniapuheenjohtaja
Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä seuran johtokunnan kokouksissa, ja hänellä on puheoikeus. Kunniapuheenjohtajalla ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon.

3. Toimikunnat

3.1 Harjoituspaikkatoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2–5 jäsentä.
Toimikunta:
– vastaa seuran omistuksessa olevan InGolfin tilojen- ja kiinteistönhoidosta
– huolehtii seuran harjoitusvuorojen organisoinnista InGolfissa ja muissa seuran harjoituspaikoissa
– neuvottelee ja sopii Golfkeskus Oy:n kanssa Ruuhikosken harjoituspaikkojen käytöstä seuran osalta
– laatii aikataulut yhdessä juniori- ja valmennustoimikunnan kanssa siitä, miten InGolfia ja muita seuran harjoitusvuoroja käytetään
– vastaa InGolfin avainrekisterin ylläpidosta, bägikaappien vuokrauksesta ja näiden laskutuksesta
– vastaa harjoitusvuorojen laskutuksesta
– määrittelee seuran harjoitusvuorojen jakoperusteet

3.2 Kilpailu- ja tasoitustoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi 5–8 jäsentä.
Toimikunta:
– vastaa omalla kentällä tapahtuvasta kilpailutoiminnasta
– laatii kilpailuohjelmaehdotuksen johtokunnan hyväksyttäväksi
– vastaa kilpailujen toteutumisesta ja käytännön järjestelyistä yhteistyössä E-P:n Golfkeskus Oy:n kanssa
– hankkii kilpailuihin palkinnot, mahdollisesti yhdessä E-P:n Golfkeskus Oy:n edustajan kanssa
– laatii kilpailuista tiedotusluonnokset ennen kilpailua
– laatii ehdotukset palkinnoista johtokunnan hyväksyttäväksi tärkeimpien kilpailujen osalta
– valitsee kilpailuihin kilpailujen johtajat, jotka yhdessä caddiemastereiden kanssa hoitavat kilpailujen arvonnat, tulospalvelun sekä palkintojen jakamisen
– määrittää tuomarin avoimiin sekä muihin tarvittaviin kilpailuihin
– ilmoittaa kussakin kilpailussa tarpeelliset paikallissäännöt
– ratkaisee sääntötulkinnat
– valvoo golfsääntöjen noudattamista seuran järjestämissä kilpailuissa
– huolehtii riittävän asiantuntevan tuomaritoiminnan turvaamisesta ja
– julkaisee Suomen Golfliiton laatimia sääntöjä, yleisiä kilpailumääräyksiä ja sääntöjä jäsenistölle
– vastaa kilpailusääntöjen laatimisesta
– pitää jäsenten tasoitukset ajan tasalla Suomen Golfliiton määräysten mukaan
– julkistaa vuosittain tammikuussa luettelon jäsenten tasoituksista, jotka ovat voimassa kyseessä olevan vuoden
alusta
– ylläpitää seuran tasoitusrekisteriä ja pitää sen ajan tasalla
– antaa seuran jäsenelle mahdollisuuden kieltää tasoituksensa julkistamisen tasoitusrekisterissä
– valvoo, että jäsenet noudattavat tasoituksen muuttumiseen liittyvää ilmoitusvelvollisuutta omilla ja vierailla kentillä tehdyistä tuloksista
– edistää jäsenistön tasoitussääntöjen tuntemusta

3.3 Juniori- ja valmennustoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan ja mahdollisen juniorikapteenin lisäksi 3–8 jäsentä.
Toimikunta:
– laatii pitkän aikavälin suunnitelman juniori- ja valmennustoiminnasta ja ylläpitää sitä
– laatii suunnitelman tulevan vuoden valmennus- ja junioritoiminnasta
– johtaa seuran valmennus- ja junioritoimintaa
– opastaa junioreita oikeaan käyttäytymiseen kentällä ja muissa seuran tiloissa
– valmistelee esityksen vapaista pelioikeuksista
– seuraa Golfliiton suosituksia juniori- ja valmennustoiminnasta sekä kulukorvauksista, ja vastaa niiden noudattamisesta seuran edun mukaisesti
– vastaa seuran valmennustilaisuuksien järjestämisestä ja
– vastaa seuran edustusjoukkueiden valinnasta ja osallistumisesta ulkopuolisiin kilpailuihin yhdessä seuran kapteenin kanssa
– valitsee juniorikapteenin vuodeksi kerrallaan

3.4 Naistoimikunta

Johtokuntaan kuuluu toimikunnan puheenjohtaja tai naiskapteeni. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan ja naiskapteenin lisäksi 2–5 jäsentä.
Toimikunta:
– edistää naisten peli- ja kilpailutoimintaa yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa
– kannustaa naisjunioreiden pelitoimintaa sekä rohkaisee uusia tulokkaita ja
– osallistuu seuran yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin yhdessä klubitoimikunnan kanssa
– valitsee keskuudestaan naiskapteenin
– vastaa tutustumis-, viihde- ja juhlatilaisuuksien järjestelyistä

3.5 Senioritoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan ja seniorikapteenin lisäksi 4–6 jäsentä.
Senioreihin on oikeutettu kuulumaan EPG:n jäsen, joka pelivuoden aikana täyttää 55 vuotta (miehet) ja 50 vuotta (naiset).
Toimikunta:
– kehittää seniorigolfia kilpa- ja kuntourheiluna
– saattaa seniori-ikäiset seuran jäsenet aktiivisesti mukaan seuran toimintaan
– huolehtii seniorien seuraottelujen järjestämisestä ja
– toimii yhdyssiteenä oman ja muiden seurojen senioritoimikuntien välillä
– valitsee keskuudestaan seniorikapteenin
– vastaa seniorien Wallsport vuoron varaamisesta ja järjestelyistä.

3.6 MID-toimikunta

Johtokunnan jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi 3–5 jäsentä.
Toimikunta:
– vastaa EPG:n seuramatkojen järjestämisestä
– vastaa omien Mid-matkojen järjestämisestä
– toimii yhteistyössä seuran ja yhtiön kanssa
– valitsee keskuudestaan Mid-kapteenin
– Mideihin on oikeutettu kuulumaan EPG:n jäsen, joka pelivuoden aikana on täyttänyt vähintään 30 vuotta.

3.7 Viestintä- ja markkinointitoimikunta

Johtokunnan jäsen toimii viestintä- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtajana. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi 3–8 jäsentä.
Toimikuntaan valitaan jäseniä sekä Etelä-Pohjanmaan golf ry:n että Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy:n aktiivitoimijoista sekä kulloinkin Ruuhikoskella toimiva Pro, toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja ja klubiravintoloitsija.
Toimikunta:
– toteuttaa Ruuhikosken golfyhteisön viestintää ja markkinointia Ruuhikoski-strategian linjausten mukaisesti
– suunnittelee ja toteuttaa vuosittain Ruuhikosken golfyhteisön viestintä- ja markkinointiohjelman
– toimii tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n johtokunnan, sen toimikuntien ja Etelä-Pohjanmaan Golfkeskus Oy:n hallituksen kanssa
– huolehtii Ruuhikosken golfyhteisön aktiivisesta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista
– koordinoi seuran tiedottamista Ruuhikosken nettisivuilla
– toimittaa seuran vuosikirjan

3.8 Kurinpitojaosto

Jaoston puheenjohtajana toimii seuran kapteeni sekä jäseninä seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Jaosto toimeenpanee seuraavat kurinpidolliset päätökset:
– kirjallinen huomautus tai varoitus
– kilpailukielto
– pelikielto
– toimitsijakielto ja
– mikäli edellä mainitut rangaistukset eivät tuo toivottavaa muutosta jäsenen käyttäytymiseen, jaosto on velvollinen viemään ko. asian johtokunnan käsiteltäväksi.
Kurinpitojaosto päättää langettamiensa sanktioiden tiedottamisesta jäsenistölle

Foorumi ›
JAA ARTIKKELI