Toimintasuunnitelma

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n toimintasuunnitelma v. 2020

 

Toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda vuodelle 2020 puitteet, jolla laaditun strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan.

 

Yleistä

Ruuhikoskella kävi kesällä 2019 arvovaltaisia vierailta, kun kentän suunnittelija Robert Trent Jones jr. vieraili kentällä juhannuksena. Vierailun aikana käytiin läpi kenttään ja siihen liittyviä tulevaisuuden kehitysasioita. Myöhemmin kesällä kentällä vieraili hänen toimistonsa pääsuunnittelija Bruce Charlton, joka teki käyttöömme yksityiskohtaisia suunnitelmia kentän väylien kohentamiseksi. Enin osa toimenpide-ehdotuksista jää tuleville vuosille, mutta joitakin toimenpiteitä on toteutettavissa jo ennen Ruuhikoskella ensi vuoden heinäkuussa järjestettäviä lyöntipelin SM- kilpailuja, joihin liittyvä suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa.

Vuoden 2020 alussa kentällä aloittaa uusi kenttämestari. Viisi vuotta kenttämestarina ollut Jarmo Saajanne halusi siirtyä muihin haasteisiin ja hallitus päätti palkata uudeksi kenttämestariksi Jani Hjerpen Turusta. Hän on toiminut 15 vuotta Harjattula Golf & Country Clubin kenttämestarina.

 

 

Kenttä ja siihen liittyvät toimenpiteet

Kentän kuntoa ylläpidetään suunnitellusti tulevana toimintavuonna. Kentän hoidon tasalaatuisuuteen ja nurmen leikkuun viimeistelytasoon panostetaan edelleen. Bunkkerien laatutasoa pyritään parantamaan. Reunojen kuntoon ja hiekan toimivuuteen haetaan ratkaisuja. Siltoja vahvistetaan ja parannetaan  suunnitellusti. Ns. tuunausta (hiekkateiden lisäys, huonojen raffipaikkojen parantaminen ym.) jatketaan.

 

Uuden kenttäoppaan tekeminen aloitetaan.

 

Kenttäjaoksen toimintaa jatketaan vuonna 2020. Kenttäjaoksen tehtävänä on toimia hallituksen ja toimitusjohtajan sekä kenttämestarin välisenä toimielimenä kentän hoitoon ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallitus nimittää kenttäjaoksen.

 

 

Kentän kehittäminen

 

Strategian 2020 mukaan keskustelua maankäytön, toiminnan ja rahoituksen sekä suunnittelun osalta jatketaan.  Tavoitteena on laajentaa kenttä 27-väyläiseksi, toteutus 2020 luvulla. Tämä edellyttää kuitenkin pelaajamäärän ja ehkä osakkaidenkin lukumäärän tuntuvaa kasvattamista siten, että vuosittaiset kierrosmäärät vakioituvat noin 35 000 kierroksen tasolle (nyt noin 27 000-29 000 vuodessa.)

 

Kentällä tapahtuva kilpailutoiminta mitoitetaan sopivaksi yhteistyössä EPG ry:n kanssa. Kilpailutoimintaa suunnitellaan lomasesonkiaikana Juhannus – heinäkuun loppu siten, että osakkeenomistajille ja Greenfee-pelaajille on mahdollisimman paljon vapaita lähtöaikoja.

 

Kentän palvelut

Palvelut, joita Ruuhikosken alueella tuotetaan ovat:  caddiemaster- palvelut, pro-shop, opetustoiminta, ravintolatoiminta ja yritystapahtumat.

 

Palvelun taso tulee olla vuonna 2020 laadukasta. Palvelut tuotetaan osakkaille sekä muille asiakkaille ammattitaidolla ja kohteliaasti. Palvelutason nostamiseksi ja myyntiresurssien lisäämiseksi yhtiö on muuttanut yhden caddiemasterin tehtävän päätoimisen palvelupäällikön toimeksi. Aiemmin palvelupäällikön työsopimus on ollut 9 kk mittainen. Aluksi työsopimus on 12 kk mittainen. Palvelupäällikkönä toimii Joni Viinikka. Talviajan tehtäviin kuuluu mm. uusien jäsenten hankinta golfia esittelemällä esim. kouluissa ja kauppakeskuksista, markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta sekä seuran jäsenasioiden hoitaminen. Lisäresurssilla pyritään saamaan golfin pariin uusia harrastajia, joista voisi tulla uusia osakkeenomistajia.

 

Palvelujen tulee osaltaan toimia niin, että yhteisön aktiivisten jäsenten määrä kasvaa ja että yhtiön osake on kiinnostava.

 

Klubitalolla on info- järjestelmä, johon kuuluu kaksi näyttöä. Näillä informoidaan mm. kenttämestarin kentän hoitotoimenpiteitä, tulospalvelua, säätietoja, ravintolan tarjontaa ja yhteistyökumppanien viestintää.

 

Palvelujaoksen toimintaa jatketaan vuonna 2020. Palvelujaoksen tehtävänä on toimia hallituksen ja toimitusjohtajan välisenä toimielimenä palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hallitus nimittää palvelujaoksen.

 

Vuoden 2020 tavoitteet ja toimenpiteet eri toiminnoille ovat:

 

Caddiemaster

 • Palvelut tuottaa yhtiö omana työnä.
 • Palvelupäällikkö ja caddiemaster- työntekijät ovat yhtiön työntekijöitä ja toimitusjohtajan suoria alaisia.
 • Palvelu tuotetaan ystävällisesti ja joustavasti.
 • Selkeällä caddiemasterin työnkuvalla varmistetaan hyvä palvelu.
 • Kentästä ja kentän tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla, facebookissa, caddiemasterin tiskillä ja infotauluilla. Varmistetaan, että caddiemasterilla on tarvittavat tiedot käytettävissään.

 

 

 

Pro-shop

 • Palvelu tuotetaan yhtiön omana työnä.
 • Pro-shopista löytyvät golfin perustarvikkeet ja ne pidetään hyvin esillä.
 • Myyntivalikoimassa painotetaan Ruuhikoskigolf- logotuotteita.
 • Yhteistyötä tiivistetään eri Pro-shop-tuotteiden / golfvälinemyyjien kanssa ja demopäivien mahdollisuus pidetään edelleen laajana.

 

 

Ravintola

 • Ravintolapalvelujen tuottamisesta on voimassa oleva sopimus Wingo Oy:n (ent. Vohvelihetki Oy) kanssa.
 • Tuotevalikoimaa pyritään muokkaamaan asiakastarpeita hyvin palvelevaksi.
 • Ammattihenkilökunnalle korostetaan ystävällistä ja kohteliasta asiakaspalvelua.

 

Opetus

 • Opetustoiminasta vastaa EPG ry ja toiminta organisoidaan EPG Ry:n toimesta yhdessä sovitulla tavalla.
 • Greencard- kurssitarjonta suunnitellaan niin, että golfin aloittamiskynnys saadaan mahdollisimman alhaiseksi.
 • Aloittelijoille suunnataan vuoden 2020 mukainen erillinen paketti, jossa aloittamisen kustannukset ovat mahdollisimman pienet.
 • Opetustoiminnassa korostetaan eri ikäryhmien ja taitotasojen pelitaitojen kehittämisestä.
 • Taitotason parantaminen ja jatkokurssit ovat helposti osakkeenomistajien saatavilla.
 • Opetus tuotetaan asiakkaille miellyttävänä tilaisuutena.

 

Yritys- ja yhteisötapahtumat

 • Tapahtumia varten laaditaan valmiit paketit. Eri paketit sisältävät erilaiset palvelukokonaisuudet ja ne hinnoitellaan portaittain.
 • Tapahtumien tulee tuottaa yhtiölle selkeästi tuloja; yhtiö ei osallistu muiden yritysten/yhteisöjen varainhankintaan tai tunnettuuden nostoon.
 • Tapahtumat suhteutetaan kilpailukalenterin kanssa siten, että osakkeenomistajat pääsevät pelaamaan kentällään.
 • EPG Oy:n osakkeenomistajille järjestetään tapahtumapäivä elokuussa 2020.

 

 

Kentän henkilöstö

Toimitusjohtajan tehtävänä on päivittäinen operatiivinen johtaminen sekä toiminnan kehittäminen. Hallituksen tehtävänä on ohjata ja tukea toimitusjohtajaa tehtävässään.

Palvelupäällikkö toimii toimitusjohtajan alaisuudessa ja vastaa caddiemaster- toiminnan ja kilpailutapahtumien organisoinnista ja EPG:n jäsenasioista ja erikseen sovittavista myyntitehtävistä.

 

Kenttämestarin tehtävänä on toimitusjohtajan alaisuudessa johtaa kentän päivittäistä hoitotyötä. Hän toimii kenttähenkilökunnan esimiehenä.  Kenttämestari vastaa kentän hoitoon liittyvistä asiakokonaisuuksista.

 

Kenttähenkilökunnan osaamista kehitetään ja ammattiylpeyttä korostetaan kaikessa tekemisessä. Oman työn arviointiin ja oma-aloitteisuuteen kannustetaan.

 

Kausityöntekijöiden resurssimäärät ja työssäoloaika mitoitetaan kustannustehokkaasti ja tarveperusteisesti kauden aikana.

 

Jokaisessa tehtävässä toimivat henkilöt perehdytetään työtehtävään ja työturvallisuuteen liittyviin asioihin sekä hyvään, kohteliaaseen ja luontevaan asiakaspalvelukäyttäytymiseen.

 

Palkkatyön lisäksi oleellinen ja tärkeä osa kentällä tehtävää henkilötyötä ovat osakkeenomistajien ja seuran jäsenten tekemät talkootyöt. Talkootyöt suunnitellaan ja organisoidaan niin, että talkootöihin on mukava osallistua ja niistä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä koko yhteisölle. Yhtiö osaltaan kannustaa yhteisön jäseniä osallistumaan talkoisiin ja talkoissa luodaan ”me henkeä” ja yhteenkuuluvuutta.

 

 

Yhtiön talous

Yhtiön taloutta pyritään hoitamaan vakaasti. Ensi vuoden talousarviossa vastiketta esitetään korotettavaksi 25€:lla/ pelioikeus. Tällöin vastike olisi 700 €. Korotustarve perustuu seuraaviin asioihin:

 

 • vastike on ollut sama jo 5 vuotta ja tänä aikana kustannusindeksi on noussut lähes 4 %
  • vastikkeen korotustarve samalla kulurakenteella olisi ollut 27€
 • kentän kaluston tasokas ylläpito edellyttää jatkuvasti uusia hankintoja
 • kentän korkean laatutason säilyttäminen vaatii hyvät resurssit
 • myyntiresurssien lisääminen siirtämällä yksi caddiemaster päätoimiseksi palvelupäälliköksi.
  • pyrkimys saada uusia harrastajia lajin pariin ja myöhemmin osakkaiksi
 • vastikepohja pienenee yritysosakkaiden konkurssien ja yksityishenkilöiden maksuvaikeuksien takia

 

Yhtiön lainoja maksetaan maksuohjelman mukaisesti.

 

Osakkeenomistajien edut

Osakkeenomistajaksi katsotaan ydinperhe. Esimerkiksi mikäli isän omistamalla osakkeella pelaa ydinperheen tytär, niin hän saa osakkeenomistajan edut.

Lähtöajat
Lähtöajat arkisin klo 6.00-10.00 ja klo 15.00 – 18.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 6.00-10.00 varataan ensisijaisesti osakkeenomistajille. Varaus on tehtävä kaksi päivää aiemmin, tämän jälkeen varaamatta jääneet ajat voidaan luovuttaa muille pelaajille.

C-osake

C-sarjan nimetyt kaksi pelioikeutta on nimettävä ensisijaisesti osakkeen omistavan yrityksen henkilökunnalle. Osakkeenomistajan edut eivät koske C-sarjan osakkeen kolmannella pelioikeudella eli  pelilipuilla pelaavia pelaajia. Mikäli C-sarjan osakkeeseen kuuluvilla pelilipuilla pelaava pelaaja pelaa yhdessä C-sarjan osakkeenomistajan kanssa, astuvat hänelle voimaan osakkeenomistajan edut.

Osakkeenomistajan kanssa pelaava vieras

Mikäli osakkeenomistaja tulee pelaamaan vieraspelaajan kanssa, niin vieraspelaajan greenfeen hinta on 10€ alle sillä hetkellä voimassa olevasta greenfeen hinnasta. Alennus koskee kerralla korkeintaan kolmea pelaajaa. Vieraspelaajalla on oltava pelioikeus jollain golfkentällä.

Range-poletit
Polettien hinnat aktivoitujen osakkeiden omistajille ovat 1€ / poletti, muille 2,5 € poletti.

Golfauton vuokra
Golfautojen leasing-sopimus jatkuu sopimuksen mukaisesti. Autoista maksetaan kierrosperusteista vuokraa Golden Pro Oy:lle, joka vastaa autojen vakuutuksista ja huolloista.

Golfautojen vuokrahinnat aktivoitujen osakkeiden omistajille täyttä kierrosta kohden ovat 20 euroa yli 65-vuotiailta ja 25 euroa muilta aktivoitujen osakkeiden omistajilta. Muilta pelaajilta, jotka eivät ole osakkeenomistajia, maksu on 40 euroa.

Osakkeen aktivointi

Aktivoimalla aktivoimattoman osakkeen vuoden 2020 aikana, vastikkeen määrä on puolet vuoden 2020 vastikkeen määrästä.

Osakaskortti

Osakaskorttina toimii sähköinen älykortti. Korttiin voidaan ladata erilaisia etuja klubitalolla ja yhteistyökumppaneiden ja -kenttien kesken. Osakkeenomistajille jaettavan osakaskortin etuudet koskevat erikseen ilmoitettavia golfkenttiä.  Kentät ja voimassa olevat osakaskortin antamat edut ilmoitetaan verkkosivuilla kauden alussa. Kortti on henkilökohtainen. Alennuksen saa vain esittämällä kortin.

Pelaamiskäytäntöjä

Tämänvuotisen käytännön mukaan ensi vuonnakin vähintään 70 vuotta kalenterivuonna täyttävä tai täyttänyt osakas voi myytyään tai muutoin luovuttuaan osakkeestaan jatkaa pelaamistaan osakkaan eduin maksamalla vastikkeen suuruisen pelimaksun. Ehtona on, että ostaja voidaan hyväksyä yhtiön osakkaaksi yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

Uutena toimintatapana otetaan käyttöön ensi vuonna, että osakas, jolla on vastikkeeseen kohdistuvia maksurästejä, ei voi millään maksuvälineellä pelata kentällä, ennen kuin rästit on hoidettu. Yhtiön hallituksella on valtuudet hyväksyä pelaajat kentälle.

Vuokrapooli

Yhtiö organisoi vuokrapoolin, johon osakkaat voivat laittaa käyttämättömän pelioikeuden vuokrattavaksi. Ehtona on, että vastike on maksettu ajallaan ja ilmoitus on tehty verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Vuokrapoolin pelioikeuden hinnan määrittää hallitus keväällä ennen kauden alkua.

Jos pelaaja vuokraa pelioikeuden suoraan osakkaalta, siihen voi kohdistus hallituksen määrittämä kirjaamismaksu, kun pelioikeus nimetään. Vuokrapoolissa ei kirjaamismaksua ole.

Vuokrapelaaja ei saa käyttöönsä osakkaan etuja.

Kentän viestintä

 

Swingi- verkkolehti julkaistaan 3-4 kertaa toimintavuoden aikana.
Markkinointiyhteistyötä tehdään monipuolisesti EPG Ry:n kanssa. Seinäjoen kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä markkinointiviestinnän osa-alueella.

 

Viikkokatsauksessa kerrotaan tulevan viikon tapahtumista kentällä. Ajankohtaisista asioista kerrotaan verkkosivuilla ja Ruuhikosken FB- ja IG- palvelussa.

 

Operatiivisen toiminnan painopiste on uusien pelaajien harrastuksen aloittamisessa ja varainhankinnassa (Oy/Ry yhdessä).  On huomioitava hyvin pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ja löydettävä lisää kiinnostuneita tahoja mm. aktiivisen junioritoiminnan tukemiseen.

 

Hallitus

JAA ARTIKKELI