fbpx
26.4.2022

KUTSU EPG Ry:n kevätkokoukseen

Etelä-Pohjanmaan Golf ry:n kevätkokous pidetään to 5.5.2022 klo 17.30 Ruuhikosken Golfklubilla (Isokoskentie 533, 60550 Seinäjoki)
Materiaalit Ruuhikoski-foorumissa.

Kokouksen jälkeen n. 18.30 – 19.30 Golfin keskeiset säännöt
– Pasi Pekkanen ja Tapio Räsänen perehdyttävät sääntöihin

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. pöytäkirjan tarkastajat
d. ääntenlaskijat

3. Kokouksen laillisuus

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus, tilikertomus, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Keskisen tontin osto

Asia Keskisen tontin osto käsitellään kokouksessa, mikäli Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2022 on tehty päätös tontin myynnistä.

Keskisen tontti on osa rangen kokonaisaluetta sisältäen purkukuntoiseksi luokitellut rakennukset.
ELY-keskuksen kautta on mahdollista hakea julkistukea lyöntipaikkakatoksen ja esteettömän wc:n sekä pallokonesuojan rakentamiseksi. EPG:llä on yleishyödyllisenä yhdistyksenä mahdollisuus 75% tukiosuuteen kokonaiskustannuksista (tässä projektissa tukiosuus yli 170.000€). Jos yhtiö hakisi vastaavaa tukea, olisi mahdollisuus vain 20-25% maksimitukeen.
ELY edellyttää tuen myöntämiseksi rakennustontin omistuksen siirtoa EPG:lle. Omistusoikeuden on oltava vähintään 10 vuotta.

Ruuhikosken alueella toimivat käsi kädessä Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy ja Etelä-Pohjanmaan Golf ry eikä tämä lyöntipaikan tontti tai lyöntipaikkakatos muuta olemassa olevaa yhteiskäyttötilannetta.
Ilman tontin myyntiä ei lyöntipaikkakatoksen rakentamista voida toteuttaa ja purkukuntoisten rakennusten purkukustannukset jäävät kenttäyhtiön vastuulle.
Päätökset tehdään ehdollisina riippuen ELY-keskuksen lopullisesta päätöksestä. ELY-keskus on jo hyväksynyt hankkeen ensimmäisen vaiheen (tarveharkinta) johon isoin osa tukihakemuksista kaatuu.

Rangen maa-alueen ehdollinen kauppa EPG:lle
– Keskisen tontin verotusarvo kiinteistöverokannassa 12.320 + 7140 = 19.460€
– Purkukustannukset yli 20.000€
– Ehdotus 1€ kauppa takaisinostoetuoikeudella, ehdollinen ELY-päätöksestä
– Rakennus- ja purkulupa Seinäjoen kaupungilta ehdollisena voidaan saada yhtiökokouksen ja seuran yleiskokouksen ehdollisen hyväksynnän jälkeen
Nämä kaikki oltava ennen ELY-päätöstä

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy esittää Keskisen tontin kauppaa EPG:lle seuraavalla tavalla:
– Kauppa on ehdollinen, edellyttäen ELY:n myönteistä tukipäätöstä EPG:lle
– Kauppahinta 1€ sisältäen tontilla olevat purettavat rakennukset.
– Tontti myydään vain käyttötarkoituksella lyöntipaikkakatoksen rakentaminen
– Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:lla on etuosto-oikeus EPG:n myydessä tonttia.
– ELY:n määräyksen mukaan tontin oltava EPG:llä vähintään 10 vuotta
– Ruuhikoskigolf Oy vastaa tontin ulkoalueiden hoidosta. Ruuhikoskigolf Oy saa sijoittaa pallokoneen rakennettavaan lyöntikatostilaan. Ruuhikoskigolf vastaa katoksen sähkö- ja vesiliittymistä.
– EPG vastaa rakennettavan lyöntikatoksen kunnossapidosta.
– Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy ja EPG käyttävät yhteisesti koko rangealueen tiloja ja alueita.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
EPG ry, Johtokunta