fbpx
19.4.2022

Kevätyhtiökokouksen kutsu ja esityslista

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy  

Kevätyhtiökokous 28.4.2022 klo 18:00 Frami B Auditorio. Kampusranta 60320 Seinäjoki 

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. 

Ilmoittautumiset 26.4.2022 mennessä toimisto@ruuhikoskigolf.fi. 

Liitetiedostot Foorumissa.

Kokouksen avaus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Valitaan kokouksen sihteeri

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista:

 1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
 2. Esitetään tilintarkastuskertomus
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tuloksen kirjaamisesta
 4. Päätetään tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta
 5. 11.2021 yhtiökokouksessa hyväksytyn yhtiöjärjestyksen 7§ muutoksen (hallituksen toimikauden pidentäminen kahden vuoden mittaiseksi) toteuttamistapa syysyhtiökokouksessa 2022. Selite kutsun perässä.
 6. Rangen lyöntipaikkakatoksen tontin (Keskisen tontin) myynti Etelä-Pohjanmaan Golf ry:lle ehdollisena kauppana (mikäli ELY-keskuksen rakentamistuki myönnetään). Selite kutsun perässä.
 7. Kokouksen päättäminen
 8. Muut asiat

KESKISEN TONTIN MYYNTI (SELITE)

Keskisen tontti on osa rangen kokonaisaluetta sisältäen purkukuntoiseksi luokitellut rakennukset.

ELY-keskuksen kautta on mahdollista hakea julkistukea lyöntipaikkakatoksen ja esteettömän wc:n sekä pallokonesuojan rakentamiseksi. EPG:llä on yleishyödyllisenä yhdistyksenä mahdollisuus 75% tukiosuuteen kokonaiskustannuksista (tässä projektissa tukiosuus yli 170.000€). Yhtiön hakiessa vastaavaa tukea on mahdollisuus vain 20-25% maksimitukeen.

ELY edellyttää tuen myöntämiseksi rakennustontin omistuksen siirtoa EPG:lle. Omistusoikeus on oltava vähintään 10 vuotta.

Ruuhikosken alueella toimii käsi kädessä Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy ja Etelä-Pohjanmaan Golf ry eikä tämä lyöntipaikan tontti tai lyöntipaikkakatos muuta olemassa olevaa yhteiskäyttötilannetta.

Ilman tontin myyntiä ei lyöntipaikkakatoksen rakentamista voida toteuttaa ja purkukuntoisten rakennusten purkukustannukset jäävät kenttäyhtiön vastuulle.

Päätökset tehdään ehdollisina riippuen ELY-keskuksen lopullisesta päätöksestä. ELY-keskus on jo hyväksynyt hankkeen ensimmäisen vaiheen (tarveharkinta) johon isoin osa tukihakemuksista jo kaatuu.

 

 • Range maa-alueen ehdollinen kauppa EPG:lle
  • Keskisen tontin verotusarvo kiinteistöverokannassa 12.320 + 7140 = 19.460€
  • Purkukustannukset yli 20.000€
  • Ehdotus 1€ kauppa takaisinostoetuoikeudella, ehdollinen ELY-päätöksestä
  • Rakennus- ja purkulupa Seinäjoen kaupungilta ehdollisena voidaan antaa yhtiökokouksen ehdollisen hyväksynnän jälkeen
  • Nämä kaikki oltava ennen ELY-päätöstä
  • Päätettiin esittää Keskisen tontin kauppaa EPG:lle seuraavalla tavalla:
   • Kauppa on ehdollinen, edellyttäen ELY:n myönteistä tukipäätöstä EPG:lle
   • Kauppahinta 1€ sisältäen tontilla olevat purettavat rakennukset.
   • Tontti myydään vain käyttötarkoituksella lyöntipaikkakatoksen rakentaminen
   • Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy:lla on etuosto-oikeus EPG:n myydessä tonttia.
    • ELY:n määräyksen mukaan tontti oltava EPG:llä vähintään 10 vuotta
   • Ruuhikoskigolf Oy vastaa tontin ulkoalueiden hoidosta. Ruuhikoskigolf Oy saa sijoittaa pallokoneen rakennettavaan lyöntikatostilaan. Ruuhikoskigolf vastaa katoksen sähkö- ja vesiliittymistä.
   • EPG vastaa rakennettavan lyöntikatoksen kunnossapidosta.
   • Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy ja EPG käyttävät yhteisesti koko rangealueen tiloja ja alueita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS JA HALLITUKSEN VALINTAMENETTELY (SELITE)

 

Aiempi yhtiöjärjestys

7§ Hallitus

Yhtiön hallituksen muodostaa viisi-kahdeksan (5-8) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimintakausi alkaa 01.01. ja päättyy 31.12.

 

Muutettu yhtiöjärjestys 23.11.2021 (PRH:n käsittelyssä)

7§ Hallitus

Yhtiön hallituksen muodostaa viisi-kahdeksan (5-8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Hallituksen toimikaudet ovat vuosittain 1.1.- 31.12. Puolet jäsenistä ovat erovuoroisia vuosittain ja erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

 

Hallituksen esitys:

Toteutetaan syysyhtiökokouksessa 2022 siten, että valitaan uusi hallitus kokonaisuudessaan

(6 äänestettävää + 2 kaupungin nimeämää). Äänestettävistä kuudesta kolme eniten ääniä saanutta valitaan

kahdeksi vuodeksi ja kolme vähiten ääniä saanutta vuodeksi. Vuoden kuluttua ja siitä eteenpäin valitaan

kolme uutta jäsentä kahdeksi vuodeksi erovuoroisten tilalle. Kaupungin edustajat valitsevat keskuudestaan

toisen henkilön kahdeksi vuodeksi ja toisen henkilön yhdeksi vuodeksi. Tämän jälkeen kaupunki nimeää

yhden henkilön vuodessa erovuoroisen tilalle.